Ευκαιρίες Καριέρας

Τρεις θέσεις:

1) Εργοδηγός 2) Υπεύθυνος Αποθήκης. 3) Βοηθός Λογιστηρίου.

1) Εργοδηγός.

Με εμπειρία πέντε (5) ετών σε μεταλλικές κατασκευές ή/και οικοδομικά έργα.

Στις αρμοδιότητες της θέσης υπάγονται ο καθημερινός προγραμματισμός της παραγωγής, η διαχείριση των εξωτερικών συνεργείων, ο έλεγχος ποιότητας των κατασκευών καθώς και η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την ομαλή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση η οργανωτική ικανότητα σε συνθήκες πίεσης χρόνου. Η γνώση των προγραμμάτων MS OFFICE και AUTOCAD θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Η θέση αφορά 5μερη εργασία, εκτός περιόδων φόρτου, σε σταθερό εργασιακό περιβάλλον με προοπτική εξέλιξης.

Βιογραφικά στο hr@eurotrade.gr ή με φαξ στο 22620-32560

Τηλ. Επικοινωνίας  2262032725

2)Υπεύθυνος Αποθήκης.

Καθήκοντα: 

 • Οργάνωση, κωδικοποίηση και χωροθέτηση εμφόρτων παλετών.
 • Συστημική διαχείριση αποθεμάτων, παραλαβών, επιστροφών, παραγγελιών.
 • Έκδοση παραστατικών διακίνησης σε πλήρως μηχανογραφημένη αποθήκη και τήρηση εταιρικών διαδικασιών διακίνησης.
 • Διασφάλιση επάρκειας υλικών και εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης.
 • Διεκπεραίωση και επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων της αποθήκης ετοίμων προϊόντων, (παραλαβή, αποθήκευση, έλεγχος, αποδέσμευση προϊόντων).
 • Προετοιμασία και φόρτωση παραγγελιών.
 • Τακτική διενέργεια φυσικών απογραφών 
 • Παρακολούθηση –  αναπλήρωση των αποθεμάτων μέσω της αδιάλειπτης ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος παρακολούθησης αποθήκης με τις κατάλληλες κινήσεις αποθεμάτων.
 • Έλεγχος της ποιότητας και της συσκευασίας των παραλαμβανόμενων ειδών, κωδικοποίηση, διεκπεραίωση διαδικασιών εισαγωγής και διευθέτηση πιθανών δυσχερειών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη αποθήκη
 • Απόφοιτος ΙΕΚ/ ΤΕΙ τεχνικού τομέα (ηλεκτρολόγοι- ηλεκτρονικοί-μηχανολόγοι)
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση εφαρμογών ERP
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου 

Βιογραφικά στο hr@eurotrade.gr ή με φαξ στο 22620-32560

Τηλ. Επικοινωνίας  2262032725

3) Βοηθός Λογιστηρίου.

Επιθυμιτά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ Λογιστικής,
 • Προϋπηρεσία στη θέση βοηθού λογιστή σε εταιρεία.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και αποδεδειγμένη ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές του εξωτερικού.
 • Γνώση εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών προγραμμάτων (ERP, SOFTONE)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office

Βιογραφικά στο hr@eurotrade.gr ή με φαξ στο 22620-32560

Τηλ. Επικοινωνίας  2262032725